25101616
mail@albedosoft.dk

Aftale- og Salgsbetingelser for Levering af

Odoo Administrationssystem

MELLEM

 

Sælger:                       AlbedoSoft ApSHøjager 1, 2670 Greve – CVR: 35465707

 

OG

 

Kunde:                        xxx

 

Adresse:                                                  

Kontaktperson(er):                              

Telefon:                                                  

Mail:                                                     

CVR:                                                    

Superbruger/administrator:       

         

1.     PRODUKTOPLYSNINGER  

Produkt(er): Odoo Administrationssystem kr. xxx.

Hosting: kr. xxx per måned inkl. Revisor adgang samt 1 brugeradgang. 

Licens pris: kr. 150,- per bruger og der er aftalt antal brugere mere: xx

 

Services og Ydelser: Evt. kan der oprettes en udvidet Support, service og Hotline aftale. Du er sikret allround fuld support.

Antal: 1 

Pris: kr. x.xxx per år.

 

Specielle løsninger og udvikling:  Der vil være adgang til alle moduler som de måtte have behov for. Hvis der skulle forekomme specielle behov og udvikling udover det aftalte vil der på forhånd aftales en pris på dette.

Antal:

Pris: 

 

Kurser og træning: Der vil blive Gratis oplæring i systemet på 1 times tid så kunden kan håndtere de fleste opgaver selv. Yderligere kurser kan tilkøbes efter aftale.                

Pris: kr. 0,- eller efter aftale.

 

Implementeringsperiode:


Implementeringsplan:


Implementeringspris:


Aftalt Pris I alt kr. fordelt således:

Brugerlicens: kr. XXX,- per måned med start XXXXXXX.

Evt. Implementerings omk. kr.:

EVt. Support/hotline aftale kr. :

Evt. Træning/uddannelse aftale kr.:

Evt. Specielle løsninger og konsulentass. kr.: 

 

2.     PRODUKT(ER)

Produktet er Odoo Administrationssystem, med følgende moduler tilvalgt:

1. xx

2. xx

...

 

3.     AFTALE INDHOLD OG FAKTURERING

Aftale periode: Starter fra det tidspunkt hvor denne aftale er underskrevet.

Aftale opsigelse: Kunden kan altid opsige aftalen med 3 måneders varsel. Ved betaling for hele opsigelsesperioden på 3 måneder på forhånd kan kunden fratræde aftalen med dags varsel.

 

Evt. Kommentarer

 

Fakturering og betaling 50 % af tilbudsprisen ved godkendelse af Mock up og opgavestart. 

Fakturering af hotline og evt. udvidet support starter efter at hjemmesiden er gået live.

Betaling sker 10 dage efter fakturadato.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 12 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. AlbedoSoft forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

AlbedoSoft påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned. 

Der vil årligt per 1. januar blive inflationsregulering på minimum 2 %. Ellers iht. Nettoprisindekset.  

 

4.     SIKKERHED  
Sikkerheden af Odoo Administration er overgivet til vores samarbejdspartner Wiese Services i Vejle og vores kontaktperson er Marc Wiese. De sikrer at vores systemer er oppe at køre, sikrer vores data samt tager sig af backup.

Der er mulighed for at vælge 2 løsninger hvor der er en standard løsning til kr. 100 samt mulighed for jeres dedikerede server for ekstra kr. 300,- per måned. For begge løsninger gælder samme sikkerhedsprocedurer med minimum daglig backup hvor det fysisk ligger et andet sted og bliver gemt i mindst 14 dage. Derudover har vi en ekstra lokal backup på Wiese Services systemer således at der er 2 back ups, på 2 forskellige lokationer.

 

5.     MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af produkter, services og løsninger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen eller kræve afslag i købesummen.

Har køber ikke indenfor 7 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 

 

6.     MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere services og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

 

7.     ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for AlbedoSoft kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

8.     LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

 

 

 

 

__________________________                                                         __________________________

Underskrift AlbedoSoft ApS                                                     Kunde

Mitat Ucar